Annual Report 2017/18

Ka puāwai ngā mahi o tau kē, Ka tōia mai ā tātou kaimātaki i ēnei rā, Ka whakatō hoki i te kākano mō āpōpō.

Building on our past, Engaging with our audiences today, Investing for tomorrow. We are pleased to present our Annual Report 2017/18.

Annual Report 2017/18 - full document

Download our Annual Report to learn about the year and the achievements of the Museum in adding cultural value for the people of Auckland.