Annual Report 2018-2019

Ka puāwai ngā mahi o tau kē, Ka tōia mai ā tātou kaimātaki i ēnei rā, Ka whakatō hoki i te kākano mō āpōpō.

Building on our past, Engaging with our audiences today, Investing for tomorrow. We are pleased to present our Annual Report 2018/19 that documents our achievements.

Download our Annual Report to learn about the year and the achievements of the Museum in adding cultural value for the people of Auckland.