Tararuan ao kawakinan ami bwai ma ami utu (family and personal archives)  

If you would prefer to access this information in another language, click here to see the other options. 

Te family archive bon te tabo ae ti kawakin iai ara bwai ke bwain ara utu aika a kakawaki ma rimoa. Ti ataia naba ma iai bwa antai raoi ngaira ao ti roko ma ia. Kanoan te archive e kona n taian tamnei, albums, taian reta ao bebwa aika kakawaki. 

Teimatoan ao teimanin raoiroin bwain ara utu aikai e nakon aron tararuakia ao kawakinaia. Aikai tabeua kairiri ae a kona ni buokiko ni kateimania riki bwain am utu (family archives) ibukin rooro ma rooro n taai aika i mwaira.

 

Download

 


Bwain rimoa man ana tabo ni kawakin bwai (archives) te rabwata ae e aranaki bwa te Pacific Islands eDucation Resource Centre (PIERC) ma ana moan Tarekita ae Le Mamea taulapapa Sefulu Ioane i nanon te 1970 tabun.

E boutokaki te rongorongo aio man aia nano n tituaraoi te Tennyson Charitable Trust ao te Centre for Pacific Languages (te botaki ae e tabeakina aia taetae kain te Betebeke).